+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojciech Rejewski – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Rejewski, NIP nr: 5213760648.

2. Jak się z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować kierując korespondencję tradycyjną na adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail: biuro@rejewscy.pl

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną naszą ofertą, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do tego, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie (np. zadane przez formularz kontaktowy na stronie), a po zawarciu umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu, w zakresie jego realizacji przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Przetwarzamy Twoje dane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W szczególności, jesteś już naszym kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie marketingu bezpośredniego usług przez nas świadczonych. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane także w zakresie wykonywania obowiązków prawnych na nas ciążących oraz zabezpieczenia potencjalnych roszczeń.

4. Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych;
c) żądania usunięcia Twoich danych w przypadku, gdy uważasz, że nie mamy  podstaw do ich przetwarzania;
d) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy zażądasz abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych do określonych uzgodnionych z Tobą działań;
e) wniesienia sprzeciwu:
• w przypadku przetwarzania danych do celu marketingu bezpośredniego;
• w przypadku sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania Twoich danych. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) przenoszenia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Udostępnianie danych

W niektórych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe usługodawcom świadczącym usługi na naszą rzecz. W celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich praw, w umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Niezależnie od powyższego, udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie udostępnienia Twoich danych osobowych uprawnionym organom państwowym.

6. Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny dla realizacji celów, dla których były zebrane. Nie wyłącza to przechowywania w okresie niezbędnym w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, a także w okresie realizacji umowy i przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających.

Scroll to Top