+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Uproszczona restrukturyzacja krok po kroku

W jednym z poprzednich artykułów omówiłem w sposób ogólny instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następnie zwróciłem uwagę na to jak wygląda ten rodzaj postępowania z perspektywy wierzyciela. W tym artykule pokażę, jak przebiega uproszczona restrukturyzacja na konkretnym przykładzie z praktyki.

Przedpole uproszczonej restrukturyzacji

Uproszczona restrukturyzacja zaczyna się od wyboru doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącego funkcję nadzorcy układu. Podczas pierwszego spotkania, wybrany doradca restrukturyzacyjny ocenia zdolność restrukturyzacyjną dłużnika oraz wstępnie omawia strukturę zadłużenia i oczekiwane przez firmę w kryzysie warunki układu. Następnie 10 września 2020 roku dłużnik zawiera z doradcą restrukturyzacyjnym umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Następne dwa tygodnie to okres intensywnej współpracy dłużnika z nadzorcą układu. Dzięki niej w dniu 29 września 2020 roku dłużnik przekazał nadzorcy spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz propozycje układowe. Po przekazaniu dokumentacji, w dniu 2 października 2020 roku firma w kryzysie złożyła wniosek o publikację obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie ukazało się w dniu 7 października 2020 roku.

Uproszczona restrukturyzacja – przebieg

Niezwłocznie po otwarciu uproszczonej restrukturyzacji nadzorca układu zawiadamia sąd restrukturyzacyjny o tym fakcie. Równocześnie nadzorca weryfikuje i aktualizuje spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych. Nadzorca uzgadnia z dłużnikiem ostateczną treść propozycji układowych. Finalne propozycje układowe przewidują wyodrębnienie trzech grup wierzycieli. Na początku listopada 2020 roku wierzyciele otrzymują pakiety niezbędne do podjęcia decyzji odnośnie głosowania nad układem. Pakiety obejmują m.in. treść propozycji układowych, karty do głosowania, opinię o możliwości wykonania układu czy podstawowe informacje na temat uproszczonej restrukturyzacji. Niektórzy wierzyciele głosują w ciągu paru dni od otrzymania pakietów. Inni oddają głos tuż przed upływem czteromiesięcznego terminu na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Nieliczni nie biorą udziału w głosowaniu.

Uproszczona restrukturyzacja – przyjęcie układu

Nadzorca układu weryfikuje każdy oddany przez wierzycieli głos. Następnie przygotowuje projekcję, z której wynika, że układ został przyjęty w dwóch z trzech grup. Dodatkowo z ustaleń nadzorcy wynika, że uwzględniając globalny wynik głosowania, dłużnik uzyskał wymaganą większość kapitałową. Wobec tego konieczne staje się sprawdzenie, czy uproszczona restrukturyzacja oferuje wierzycielom przeciwnym układowi lepsze warunki niż ewentualna upadłość. W ocenie nadzorcy układu bezsprzecznie wierzyciele z jedynej grupy, która opowiedziała się przeciwko układowi zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu wyższym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. W konsekwencji nadzorca stwierdził przyjęcie układu na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Uproszczona restrukturyzacja – zatwierdzenie układu

Uproszczona restrukturyzacja nie kończy się na przyjęciu układu. Każdorazowo konieczne jest jego zatwierdzenie. W naszej sprawie dłużnik we współpracy z nadzorcą przygotował wniosek o zatwierdzenie układu. Załącznikiem do wniosku było uprzednio sporządzone przez nadzorcę sprawozdanie. Wniosek o zatwierdzenie układu został złożony w dniu 5 lutego 2021 roku. Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ w dniu 11 marca 2021 roku. Wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia uproszczona restrukturyzacja zakończy się. Dalej pozostaje jedynie terminowa spłata wierzycieli zgodnie z warunkami układu.

Scroll to Top