+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

USŁUGI DLA FIRM W KRYZYSIE

Analiza zdolności upadłościowej i restrukturyzacyjnej

Badamy, czy wobec firmy można ogłosić upadłości lub wdrożyć restrukturyzację

Przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego

Przygotowujemy kompletny wniosek inicjujący jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zakończ działalność po uprzedniej likwidacji majątku i spłacie wierzycieli

Obsługa prawna w upadłości i restrukturyzacji

Dbamy o Twój interes w toku całego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Przygotowanie pojedynczych pism procesowych

Pomożemy z przygotowaniem konkretnego pisma w upadłości lub restrukturyzacji

Uproszczona restrukturyzacja

Umożliwia szybkie zawarcie układu w warunkach ochrony przed egzekucją

Analiza zdolności upadłościowej i restrukturyzacyjnej

Badamy, czy wobec firmy można ogłosić upadłości lub wdrożyć restrukturyzację

Nie każdy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek restrukturyzacyjny. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy firma jest niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością. Następnie konieczne jest sprawdzenie legitymacji firmy do złożenia wniosku. Wreszcie, nieodzowne jest przeprowadzenie analizy czy firma ma wystarczające środki pieniężne umożliwiające skorzystanie z tych procedur.

W ramach usługi:

  • przeanalizujemy wysokość i strukturę przysługujących wobec firmy wierzytelności;

  • wskażemy, które składniki majątku wejdą w skład masy upadłości (układowej/sanacyjnej) a które zostaną z niej wyłączone;

  • przedstawimy informację, czy istnieje ryzyko podważenia dokonanych uprzednio przez dłużnika czynności prawnych.

Przede wszystkim jednak udzielimy odpowiedzi na pytanie, czy ogłoszenie upadłości lub skorzystanie z jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych jest możliwe i zasadne. Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, podpowiemy jaki rodzaj postępowania jest w naszej ocenie najlepszy.

Przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego

Przygotowujemy kompletny wniosek inicjujący jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych

Przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego wymaga dużego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i finansów. Z jednej strony we wniosku powinna znaleźć się argumentacja prawnicza wskazująca na zasadność wdrożenia postępowania restrukturyzacyjnego wobec firmy, z drugiej zaś analiza ekonomiczna obejmująca opis przyczyn pogorszenia sytuacji finansowej firmy, przegląd planowanych środków naprawczych i przyszłą strategię prowadzenia przedsiębiorstwa.

W ramach usługi przeprowadzamy wszechstronną ocenę sytuacji firmy, badamy jej zdolność restrukturyzacyjną oraz proponujemy najkorzystniejszy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego.

W przypadku, gdy relacje dłużnika z wierzycielami wskazują na wysokie prawdopodobieństwo zawarcia układu i jednocześnie problemem nie jest zbyt duża ilość postępowań egzekucyjnych, należy rozważyć wdrożenie postępowania o zatwierdzenie układu.

Jeżeli poprawa kondycji finansowej firmy jest możliwa jedynie w wyniku zastosowania radykalnych środków restrukturyzacyjnych, takich jak redukcja zatrudnienia, odstąpienie od niekorzystnych umów, odwrócenie niekorzystnych czynności dłużnika, rozwiązaniem będzie sporządzenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W sytuacji, gdy restrukturyzacja firmy nie musi być tak głęboka i wielopłaszczyznowa, w zależności od ilości wierzytelności spornych przysługujących wobec firmy, rozwiązaniem jest przygotowanie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego albo postępowania układowego.

Brak odpowiedniego przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego może przynieść fatalne konsekwencje dla firmy. Już samo odsunięcie w czasie wdrożenia środków naprawczych oraz zawarcia układu wskutek odmowy otwarcia postępowania czy zwrotu wniosku może okazać się dla firmy przysłowiowym gwoździem do trumny. Dlatego warto powierzyć przygotowanie tak skomplikowanych pism specjalistom, którzy przy odpowiednim zaangażowaniu firmy, w sposób odpowiedni przygotują i poprowadzą proces restrukturyzacji.

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Zakończ działalność po uprzedniej likwidacji majątku i spłacie wierzycieli

Złożenie wniosku o upadłość rekomendujemy w sytuacji, gdy firma jest niewypłacalna, a wdrożenie środków restrukturyzacyjnych jest nieopłacalne lub niemożliwe. W celu uniknięcia ponoszenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z nieterminowym złożeniem wniosku, reprezentanci firmy zobligowani są do bieżącego monitorowania jej kondycji finansowej i podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości niezwłocznie po stwierdzeniu, że firma jest niewypłacalna. W zależności od przyjętej strategii i oczekiwań klienta, istnieje możliwość przeprowadzenia upadłości w standardowym trybie, zakładającym kontrolowaną, powolną likwidację wszystkich składników majątku dłużnika przez syndyka, lub w trybie przygotowanej likwidacji, znacząco skracającym czas trwania postępowania.

W ramach usługi przygotowujemy kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości, pomagamy w jego złożeniu, a następnie monitorujemy status jego rozpatrzenia aż do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Obsługa prawna w upadłości i restrukturyzacji

Dbamy o Twój interes w toku całego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Wdrożenie wobec firmy postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wiąże się z wprowadzeniem znacznych zmian w jej organizacji. W upadłości funkcjonowanie firmy będzie stopniowe wygaszane. Będąc w restrukturyzacji dłużnik, całą swą działalność podporządkowuje jednemu celowi – zawarciu układu. Właściwe uporządkowanie bieżącego funkcjonowania to tylko jedno ze zmartwień niewypłacanego przedsiębiorcy. W tym samym czasie dochodzą różnorodne zobowiązania wydawane przez organy postępowania (sędzia-komisarz, syndyk, zarządca, nadzorca).

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w trakcie całego procesu upadłości lub restrukturyzacji, dążąc do tego, żeby ten newralgiczny okres funkcjonowania był dla klienta jak najmniej dotkliwy. Podczas wykonywania usług dbamy szczególnie o to, by nasz mocodawca:

  • był szczegółowo zaznajomiony z aktualnym etapem sprawy, jej dalszym przebiegiem oraz brał udział w kluczowych czynnościach;

  • otrzymywał niezwłocznie wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadane pytania dotyczące sprawy;

  • miał pewność, że przysługujące wobec niego wierzytelności zostaną uwzględnione w rzeczywistej wysokości;

  • zajmował pisemne stanowisko w kwestiach, w których wymaga tego jego interes, w najwłaściwszych momentach postępowania;

  • mógł liczyć na jak najszybsze zakończenie postępowania, ograniczając w ten sposób jego koszty;

  • w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego zawarł układ na warunkach uwzględniających jego możliwości finansowe, tak by dalsza jego realizacja była możliwa.

Przygotowanie pojedynczych pism procesowych

Pomożemy z przygotowaniem konkretnego pisma w upadłości lub restrukturyzacji

Właściwe zabezpieczenie interesów niewypłacalnej firmy w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa i finansów, lecz również odpowiedniego doświadczenia. Z tego względy w naszej ocenie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kompleksowej obsługi prawnej w ramach jednego z tych postępowań. Każde postępowanie jest inne, w każdym występuje szereg kwestii, których nie przewidzi nawet najbardziej zapobiegliwy dłużnik. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika jednak, że nie decydując się na całościową obsługę prawną w toku upadłości lub restrukturyzacji, niewypłacalne firmy oczekują od nas wsparcia w dwóch najbardziej newralgicznych obszarach postępowań.

Pierwszym z nich jest obszar współpracy z syndykiem (nadzorcą/zarządcą). Najczęściej problemy w tej sferze pojawiają się na etapie ustalania wierzytelności przysługujących przeciwko dłużnikowi. W przypadku, gdy lista wierzytelności (spis wierzytelności) jest sporządzona niezgodnie z rzeczywistością, konieczne będzie przygotowanie sprzeciwu. Często jesteśmy również proszeni o sporządzenie stanowisk dłużnika w zakresie sprawozdań syndyka (nadzorcy/zarządcy), wniosku o jego wynagrodzenie czy sporządzonych przez niego dokumentów.

W ramach drugiego obszaru pomagamy w kontaktach z sądem. W ramach współpracy przygotowujemy odpowiedzi na zobowiązania, stanowiska dłużnika czy środki zaskarżenia.

Uproszczona restrukturyzacja

Umożliwia szybkie zawarcie układu w warunkach ochrony przed egzekucją

Firmy, których niewypłacalność powstała w związku z poniesieniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, mogą skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Ten tryb postępowania restrukturyzacyjnego zbliżony jest do postępowania o zatwierdzenie układu. Posiada jednak kilka dodatkowych instrumentów, które dodatkowo podnoszą jego atrakcyjność dla firm w kryzysie.

Uproszczona restrukturyzacja toczy się w przeważającej części poza sądem. Otwarcie postępowania następuje wraz z dokonaniem przez dłużnika obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w którym ujawnia się oznaczenie restrukturyzowanej firmy, dnia układowego oraz nadzorcy układu. Od tego momentu dotychczas prowadzone wobec dłużnika postępowania egzekucyjne zostają zawieszone, a nowe nie mogą być wszczęte. W czasie trwania postępowania obowiązuje zakaz wypowiadania szczególnie istotnych dla restrukturyzowanej firmy umów, w tym kredytu, najmu, leasingu. Za zgodą nadzorcy istnieje możliwość udzielenia dłużnikowi nowego finansowania umożliwiającego realizację przygotowanych propozycji układowych. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem może zostać przeprowadzone również z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Uproszczona restrukturyzacja ma sztywno zakreślone ramy czasowe. Wniosek o zatwierdzenie układu musi zostać złożony w ciągu 4 miesięcy od dnia otwarcia postępowania. W przypadku niepowodzenia restrukturyzacji w tej formie, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

Scroll to Top