+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

USŁUGI DLA WIERZYCIELI

Obsługa prawna
w upadłości
i restrukturyzacji

Aktywnie reprezentujemy wierzycieli
w toku całego postępowania upadłościowego
i restrukturyzacyjnego

Przygotowanie pojedynczych pism procesowych

Gdy potrzebujesz pomocy
z przygotowaniem konkretnego pisma w upadłości lub restrukturyzacji

Przygotowanie wniosku
o ogłoszenie upadłości dłużnika

Postaw swojego dłużnika w stan upadłości, zwiększając szanse na odzyskanie długu

Przygotowanie wniosku
o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika

Wprowadź swojego dłużnika w proces restrukturyzacji i zawrzyj z nim układ pod kontrolą sądu

Reprezentacja w radzie wierzycieli

Weź sprawy w swoje ręce i wytyczaj dalszy kierunek postępowania wobec dłużnika

Pełnimy funkcję nadzorcy/zarządcy

Nadzorujemy czynności dłużnika, minimalizujemy koszty postępowania, zwiększając stopień zaspokojenia wierzycieli

Obsługa prawna w upadłości i restrukturyzacji

Aktywnie reprezentujemy wierzycieli w toku całego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Znajomość i umiejętne wykorzystanie instrumentów prawnych przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym przekłada się w bezpośredni sposób na zwiększenie stopnia zaspokojenia wierzycieli. Aktywnie reprezentujemy wierzycieli począwszy od rozpoczęcia postępowania aż do jego zakończenia, pilnując by interesy naszych mocodawców były zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób.

Zakres obsługi prawnej jest uzależniony od rodzaju toczącego się postępowania i oczekiwań, natomiast zawsze dbamy o to, żeby nasz mocodawca:

 • był doskonale poinformowany o etapie postępowania, jego dalszym przebiegu, kluczowych czynnościach;

 • otrzymywał niezwłocznie wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadane pytania dotyczące sprawy;

 • miał pewność, że przysługująca mu wierzytelność została ujęta w spisie wierzytelności (na liście wierzytelności) w prawidłowej wysokości;

 • sprawował bieżącą kontrolę nad wszystkimi czynnościami dokonanymi przez dłużnika oraz nadzorcę/zarządcę (syndyka);

 • zajmował pisemne stanowisko w kwestiach, w których wymaga tego jego interes, w najwłaściwszych momentach postępowania;

 • miał realny wpływ na tok sprawy, m.in. przez czynny udziałach w pracach rady wierzycieli, współdecydując o dalszym kierunku postępowania;

 • w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub w zależności od potrzeb również w postępowaniu upadłościowym (układ w upadłości) był jednym z autorów układu, tak by jego treść nie tylko odzwierciedlała możliwości finansowe dłużnika, lecz przede wszystkim gwarantowała najwyższy możliwy do uzyskania stopień zaspokojenia wierzytelności.

Po dokonaniu kompleksowej analizy sprawy podpowiemy, czy możliwa jest restrukturyzacja firmy czy może właściwym rozwiązaniem będzie upadłość. Niezależnie od wyboru rodzaju postępowania, gwarantujemy pełne zaangażowanie w sprawę oraz uczciwość. Przykładamy szczególną uwagę do tego, żeby upadłość wiązała się dla dłużnika z jak najmniejszymi kosztami, z kolei restrukturyzacja zapewniała dogodne warunki spłaty wierzycieli.

Przygotowanie pojedynczych pism procesowych

Gdy potrzebujesz pomocy z przygotowaniem konkretnego pisma w upadłości lub restrukturyzacji

Jakkolwiek w naszej ocenie jedynie kompleksowa, całościowa obsługa prawna w toku całego postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego umożliwia właściwe zabezpieczenie interesów wierzyciela, podejmujemy się również przygotowania pojedynczych pism procesowych. W tym wariancie współpracy to wierzyciel decyduje, przy których konkretnie czynnościach potrzebuje naszej pomocy.

Dla naszych klientów przygotowujemy w szczególności:

 • pisma wstępne, informujące nadzorcę/zarządcę/syndyka o rodzaju i wysokości przysługującej wierzytelności (restrukturyzacja) lub zgłoszenia wierzytelności (upadłość);

 • stanowiska dotyczące sprawozdań z czynności i sprawozdań rachunkowych wskazujące szczegółową analizę zasadności ponoszenia konkretnych wydatków, realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz aktywności nadzorcy/zarządcy/syndyka;

 • dostosowane do możliwości finansowych dłużnika i spełniające oczekiwania wierzyciela projekty propozycji układowych;

 • wnioski o wyłączenie z masy układowej/sanacyjnej/upadłości składników majątku należących do wierzyciela;

 • sprzeciwy co do pominięcia lub ujęcia w nieprawidłowej wysokości wierzytelności w spisie/na liście wierzytelności;

 • środki zaskarżenia niekorzystnych rozstrzygnięć procesowych, w tym zażalenia na postanowienia o zatwierdzeniu układu;

Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika

Postaw swojego dłużnika w stan upadłości, zwiększając szanse na odzyskanie długu

Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika nadal pozostaje jednym z najbardziej skutecznych instrumentów odzyskania wierzytelności. Pomimo tego, że spłata wierzyciela w następstwie złożonego przez niego wniosku upadłościowego nie wpływa na dalszy bieg postępowania, takie postępowanie dłużnika zdarza się nadal stosunkowo często. W przeciwieństwie do postępowania egzekucyjnego, wraz z chwilą ogłoszenia upadłości wszelkie czynności upadłego są kontrolowane przez syndyka a jego majątek wchodzi do masy upadłości. Możliwość ukrycia lub rozporządzania majątkiem jest ograniczona do minimum. Mając dostęp do spisu inwentarza i należności oraz do cyklicznie sporządzanych sprawozdań wierzyciel posiada kompleksowe i okresowo aktualizowane informacje na temat sytuacji finansowej upadłego oraz posiadanych przez niego składników majątku.

W zależności od oczekiwań i strategii wierzyciela zasadne będzie przygotowanie wyłącznie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika lub złożenie go razem z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika

Wprowadź swojego dłużnika w proces restrukturyzacji i zawrzyj z nim układ pod kontrolą sądu

Wniosek restrukturyzacyjny co do zasady składa dłużnik. Wyjątkowo, wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, w stosunku do niewypłacalnej osoby prawnej może złożyć także jej wierzyciel osobisty. Wdrożenie w stosunku do dłużnika postępowania sanacyjnego z zewnątrz pozwala na przeprowadzenie kontrolowanego przez wierzyciela postępowania restrukturyzacyjnego. Przy wsparciu wybranego przez wierzyciela zarządcy, szanse na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji i odzyskanie wierzytelności w zakładanym horyzoncie czasowym niewspółmiernie rosną.

W ramach usługi przygotowujemy kompletny wniosek restrukturyzacyjny. W zależności od oczekiwań klienta możemy dodatkowo zapewnić obsługę prawną od chwili złożenia wniosku w sądzie aż do otwarcia postępowania sanacyjnego dłużnika.

Reprezentacja w radzie wierzycieli

Weź sprawy w swoje ręce i wytyczaj dalszy kierunek postępowania wobec dłużnik

Rada wierzycieli jest jedną z najważniejszych instytucji mających zapewnić ochronę interesów wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Powołanie do pełnienia funkcji członka rady oraz aktywne w niej uczestnictwo umożliwia sprawowanie bieżącego nadzoru nad czynnościami dokonywanymi przez dłużnika oraz nadzorcę/zarządcę, stałe monitorowanie sytuacji finansowej dłużnika, jak również współdecydowanie o dalszym kierunku postępowania. W ramach oferowanych usług reprezentujemy wierzycieli wchodzących w skład tego organu. W ramach reprezentacji wykonujemy wszelkie czynności zastrzeżone dla członków rady, w tym:

 • aktywnie uczestniczymy w wyznaczonych posiedzeniach rady wierzycieli;

 • przygotowujemy projekty uchwał w sprawach istotnych dla interesu mocodawcy;

 • opracowujemy projekt propozycji układowych, których treść uwzględnia interes klienta oraz możliwości finansowe dłużnika;

 • w przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w przebiegu postępowania, występujemy z inicjatywą zwołania zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem dążąc do ograniczenia kosztów postępowania;

 • realizujemy uprawnienia kontrolne rady, zobowiązując nadzorcę/zarządcę do przedstawienia szczegółowych informacji o sytuacji finansowej dłużnika wraz ze stosowną dokumentacją.

Pełnimy funkcję nadzorcy/zarządcy

Nadzorujemy czynności dłużnika, minimalizujemy koszty postępowania, zwiększając stopień zaspokojenia wierzycieli

Doświadczenie, wiedza, podejście i sposób wykonywania funkcji przez poszczególnych doradców restrukturyzacyjnych są różne. Patrząc z perspektywy wierzyciela, nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego, jest wypracowanie układu, który zapewni mu jak największy stopień zaspokojenia wierzytelności. Biorąc pod uwagę to, że najczęściej gospodarzem postępowania restrukturyzacyjnego jest dłużnik (to zwykle on składa wniosek restrukturyzacyjny), należy liczyć się z tym, że w znacznej liczbie spraw funkcję nadzorcy/zarządcy będzie pełnić doradca, o którego wnioskował dłużnik. Dzieje się tak dlatego, że co do zasady, na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemne zgody wierzycieli posiadających co najmniej 30% sumy wierzytelności, sąd wyznacza do pełnienia wskazanego przez dłużnika doradcę. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych zastrzeżeń co do obiektywizmu osoby sprawującej funkcję organu, istnieje możliwość zmiany podmiotu pełniącego funkcję nadzorcy/zarządcy.

Wiemy, jak przygotować i sprawnie przeprowadzić zmianę podmiotu pełniącego funkcję nadzorcy/zarządcy. Jesteśmy w stanie wejść do toczącego się postępowania, nie zakłócając jego przebiegu oraz dbając o odpowiednie wyważenie interesów dłużnika i wierzycieli.

Scroll to Top