+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

USŁUGI DLA KONSUMENTÓW

Analiza zdolności upadłościowej i oddłużeniowej

Badamy, czy możesz ogłosić upadłość konsumencką, a następnie pozbyć się długów

Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką

Zrób pierwszy krok do oddłużenia

Obsługa prawna w upadłości konsumenckiej

Reprezentujemy Cię od początku do końca upadłości

Przygotowanie pojedynczych pism z zakresu upadłości konsumenckiej

Sporządzimy każde wskazane przez Ciebie pismo z zakresu upadłości konsumenckiej

Przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Nie musisz ogłaszać upadłości, żeby pozbyć się długów. Zawrzyj układ z wierzycielami

Analiza zdolności upadłościowej i oddłużeniowej

Badamy, czy możesz ogłosić upadłość konsumencką, a następnie pozbyć się długów

Decydując się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik liczy, że niezaspokojona w ramach postępowania część zobowiązań zostanie umorzona. To czy upadły zostanie oddłużony zależy od wielu czynników, wśród których należy wymienić okoliczności doprowadzenia do stanu niewypłacalności, stopień zaspokojenia wierzycieli, jego możliwości zarobkowe czy stan zdrowia.

W ramach usługi:

 • przeanalizujemy wysokość i strukturę przysługujących wobec Ciebie wierzytelności;

 • wskażemy, które składniki majątku wejdą w skład masy upadłości, a które zostaną z niej wyłączone;

 • ustalimy, jaką część wynagrodzenia w toku przyszłego postępowania upadłościowego zajmie syndyk;

 • sporządzimy projekcję, na jaki okres zostanie ustalony plan spłat;

 • przedstawimy informację, czy w toku upadłości istnieje ryzyko podważenia dokonanych przez Ciebie czynności prawnych.

Przede wszystkim udzielimy odpowiedzi na pytanie, czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest dla Ciebie korzystne. Jeśli tak, to czy w wyniku przeprowadzenia postępowania upadłościowego możesz uzyskać oddłużenie. W tym ostatnim przypadku wskażemy Ci dodatkowo, czy w Twojej sprawie istnieje szansa na umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Jeżeli w naszej ocenie, ceną oddłużenia będzie realizacja planu spłaty, oszacujemy jaką kwotę miesięcznie będziesz musiał przeznaczyć na spłatę wierzycieli i jaka będzie jego długość.Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką

Zrób pierwszy krok do oddłużenia

Modelowo przeprowadzona upadłość konsumencka umożliwia kompleksowe i kontrolowane uregulowanie kwestii zobowiązań. Rzetelny dłużnik, w zamian za likwidację całego swojego majątku, może liczyć na całkowite pozbycie się długów. Nasze doświadczenie podpowiada nam, że ograniczenie treści wniosku o upadłość konsumencką do niezbędnego minimum nie jest dobrym rozwiązaniem. Już na tym etapie dłużnik powinien w możliwie dokładny sposób opisać swoją sytuację, uwydatniając okoliczności mające znaczenie zarówno dla ogłoszenia upadłości, jak i podjęcia przez sąd decyzji o oddłużeniu. Nieprawidłowe przygotowanie wniosku, zatajenie lub omyłkowe pominięcie niektórych informacji może mieć dalekosiężne skutki dla całego przyszłego postępowania upadłościowego.

W ramach usługi przygotowujemy kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości, pomagamy w jego złożeniu, a następnie monitorujemy status jego rozpatrzenia aż do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Obsługa prawna w upadłości konsumenckiej

Reprezentujemy Cię od początku do końca upadłości

Wraz z ogłoszeniem upadłości konsument wkracza w sferę bardzo wymagającej procedury, w ramach której pozostaje pod ścisłym nadzorem syndyka. Od samego początku postępowania syndyk wydaje kolejne zarządzenia nakazujące upadłemu wykonanie określonych czynności. Do tego dochodzą agresywne działania windykacyjne wierzycieli, którzy przynajmniej na początku nie wiedzą o ogłoszeniu upadłości w stosunku do dłużnika.

W ramach obsługi prawnej w szczególności dbamy o to, żeby:

 • wszelkie zobowiązania nałożone na upadłego przez syndyka lub sąd były wykonywane prawidłowo i terminowo, a sam proces upadłości przebiegał dla klienta bezstresowo;

 • nasz mocodawca wiedział dokładnie, na jakim etapie postępowania aktualnie się znajduje i czego ma się spodziewać w najbliższym czasie;

 • syndyk, sąd, wierzyciele, inni zainteresowani kontaktowali się nie z upadłym, lecz z nami, przerzucając w ten sposób ciężar prowadzenia postępowania na nas;

 • w skład masy upadłości zaliczone były wyłącznie składniki majątku należące do upadłego, które dodatkowo nie powinny być z tej masy wyłączone;

 • na liście wierzytelności zostały ujęte zobowiązania, które są bezsporne;

 • nasz klient uzyskał najkorzystniejsze warunki oddłużenia.

Przygotowanie pojedynczych pism z zakresu upadłości konsumenckiej

Sporządzimy każde wskazane przez Ciebie pismo z zakresu upadłości konsumenckiej

Biorąc pod uwagę specyfikę upadłości konsumenckiej, zawsze rekomendujemy skorzystanie z kompleksowej obsługi prawnej. Ten rodzaj postępowania różni się w diametralny sposób od innych spraw sądowych. Mnogość obowiązków nałożonych na upadłego, krótki czas reakcji na zobowiązania nakładane przez syndyka lub sędziego-komisarza, agresywne nastawienie wierzycieli to czynniki przez które nawet najbardziej zaradny dłużnik może mieć trudności z odnalezieniem się w upadłości konsumenckiej. Niemniej na życzenie klienta przygotujemy pojedyncze pisma z zakresu upadłości. Nasze doświadczenie podpowiada nam, że najczęściej będą to:

 • odpowiedzi na zobowiązania sędziego-komisarza lub syndyka do wykonania określonych czynności lub przedstawienia informacji w sprawie;

 • wnioski o włączenie składników majątku dłużnika z masy upadłości, które w sposób nieprawidłowy zostały ujęte w spisie inwentarza;

 • sprzeciwy w zakresie zobowiązań niesłusznie umieszczonych na liście wierzytelności;

 • środki zaskarżenia na orzeczenia zapadłe w toku upadłości, m.in. na postanowienia o umorzeniu postępowania;

 • skargi na czynności syndyka, które zagrażają lub naruszają uzasadnione interesy dłużnika;

 • stanowisko w sprawie projektu planu zaproponowanego przez syndyka;

 • wniosek o określenie zakresu i czasu korzystania przez upadłego i jego bliskich z mieszkania.

Przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Nie musisz ogłaszać upadłości, żeby pozbyć się długów. Zawrzyj układ z wierzycielami

W sytuacji, w której istnieje szansa na zawarcie porozumienia z wierzycielami i jednocześnie dłużnik dysponuje możliwościami zarobkowymi zapewniającymi możliwość wykonania tego porozumienia, rekomendujemy przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Zasadniczą różnicą w stosunku do upadłości jest to, że ten tryb postępowania umożliwia ocalenie całego majątku dłużnika. Zamiast syndyka funkcję organu pełni nadzorca sądowy. Dłużnik przez cały okres postępowania zachowuje bieżący zarząd nad majątkiem, nie musi wydawać go nadzorcy. Ten rodzaj postępowania nie zakłada przejęcia dochodów dłużnika przez nadzorcę, ani likwidacji należących do niego rachunków bankowych.

Głównym celem postępowania jest zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. W pierwszym etapie postępowania nadzorca w porozumieniu z dłużnikiem sporządza propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych oraz wyznacza termin głosowania. Zgromadzenie wierzycieli nie może odbyć się później niż trzy miesiące od dnia otwarcia postępowania. Jeżeli na zgromadzeniu dojdzie do zawarcia układu, nadzorca wnioskuje do sądu o jego zatwierdzenie. Następnie dłużnik za pośrednictwem nadzorcy wykonuje postanowienia układu.

Co do zasady układ zawierany jest na okres nieprzekraczający 5 lat. Wyjątkowo, w stosunku do wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na mieniu dłużnika, okres ten może być dłuższy.

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli jest dedykowane dłużnikom, których dochody umożliwiają późniejszą realizację zawartego porozumienia. Rozważając wdrożenie tego trybu postępowania, należy szczegółowo przeanalizować łączną wysokość wierzytelności, stosunek wierzycieli do dłużnika, wysokość osiąganych przez dłużnika dochodów oraz dopuszczalny okres trwania układu. Jeżeli z zestawienia tych wszystkich czynników dojdziemy do przekonania, że warunki porozumienia są nieakceptowalne dla wierzycieli lub dłużnikowi nie zależy na ocaleniu majątku, wtedy sposobem na pozbycie się długów będzie przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Scroll to Top