+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie wierzytelności?

Ogłoszenie upadłości diametralnie zmienia ogólne zasady dochodzenia roszczeń w stosunku do upadłego. Od tego momentu właściwą drogą dochodzenia roszczeń jest zgłoszenie wierzytelności syndykowi. Skuteczne zgłoszenie wierzytelności otwiera drogę do uzyskania zaspokojenia w ramach procedury upadłości. Z drugiej strony, popełnienie błędów na tym etapie postępowania, może w najgorszym przypadku pozbawić wierzyciela możliwości dochodzenia roszczenia. Chcąc ograniczyć możliwość wadliwego wypełnienia zgłoszenia do minimum, warto skorzystać ze wzoru zgłoszenia wierzytelności udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Poniżej przedstawię krok po kroku, jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie wierzytelności.

Oznaczenie upadłości, upadłego i wierzyciela

W pierwszej części zgłoszenia wierzytelności uzupełniamy podstawowe informacje dotyczące postępowania upadłościowego:

  1. sygnaturę akt sprawy,
  2. syndyka,
  3. sąd upadłościowy,
  4. upadłego.

Skąd możemy wziąć te informacje? Jeżeli Upadły wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku i wskazał nas jako wierzyciela, otrzymamy zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości. Jeżeli nie, pozostaje nam ustalenie informacji w biurze obsługi interesanta lub śledzenie Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Następnie podajemy szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację wierzyciela. Z treści wzoru zgłoszenia wierzytelności wynika, że podanie informacji na temat numeru telefonu i adresu e-mail wierzyciela jest nieobowiązkowe. Ja natomiast zachęcam do podania tych danych z niezwykle prostego powodu. Upadłość jest na tyle nieprzewidywalnym procesem, że nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pojawi się konieczność pilnego wyjaśnienia jakiejś sprawy. Wtedy bezpośredni kontakt pomiędzy syndykiem a wierzycielem znacząco ułatwia rozwiązanie spraw tego typu. Ponadto, w przypadku braków formalnych, istnieje szansa, że syndyk jeszcze przed wysłaniem oficjalnego wezwania do uzupełnienia braków, skontaktuje się z nami i poinformuje nas o tym fakcie. Pozwoli to na szybsze uzupełnienie zgłoszenia wierzytelności, a co za tym idzie szybsze zakończenie upadłości.

W zgłoszeniu wierzytelności dokładnie określ wierzytelność

Na początku musimy przyporządkować wierzytelność do kategorii zaspokojenia. Kategorie są cztery. Nasza wierzytelność może być ujęta w jednej lub kilku z nich. Szczegółowy opis wszystkich kategorii zawarty jest w art. 342 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Jeżeli wahamy się, czy nasza wierzytelność powinna być przyporządkowana do kategorii II czy III, wybierzmy kategorię II. Wynika to z dominującej wśród syndyków praktyki, która sprowadza się do tego, że syndyk (sędzia-komisarz) nie może z urzędu zakwalifikować wierzytelności do wyższej kategorii.

W jaki sposób wyliczyć odsetki do zgłoszenia wierzytelności? Ja polecam wyliczanie odsetek przy pomocy ogólnodostępnych kalkulatorów, m.in. kalkulatora gofin. Dzięki temu unikniemy prostych błędów rachunkowych. Odsetki wyliczamy do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie.  Korzystanie z ogólnodostępnych kalkulatorów odsetkowych ma jeszcze jedną zaletę. Po wprowadzeniu danych dotyczących zgłaszanej wierzytelności, możemy wydrukować nasze wyliczenia. Wydruk przedstawiający sposób wyliczenia odsetek dołączamy do zgłoszenia wierzytelności jako załącznik.

W przypadku, gdy upadły jest naszym dłużnikiem wyłącznie rzeczowym (a nie osobistym), wypełniamy rubrykę nr 2. Chodzi tu o sytuację, w której jesteśmy wierzycielem kogoś innego niż upadły, na którego majątku mamy jedynie zabezpieczenie (np. hipotekę).

W następnych rubrykach opisujemy szczegółowo nasze zabezpieczenia na składnikach majątku upadłego. Warto udokumentować posiadane zabezpieczenia (np. dołączyć do zgłoszenia wierzytelności zaświadczenie o wpisie do rejestru zastawów), tak by zminimalizować możliwość pominięcia tego faktu przez syndyka.

Jeżeli w sprawie zgłaszanej wierzytelności toczy się aktualnie postępowania sądowe, wpisujemy tę informacje w rubryce nr 6. W tym miejscu należy podać jak najwięcej szczegółów, w tym sygnaturę, oznaczyć sąd oraz krótko opisać etap rozpoznania.

Zgłoszenie wierzytelności a dowody istnienia zobowiązania

Do zgłoszenia wierzytelności nie musimy dołączać dowodów istnienia wierzytelności. Wynika to z tego, że w zdecydowanej większości zgłaszane wierzytelności znajdują potwierdzenie w dokumentacji upadłego. Jednakże ja zawsze rekomenduję dołączanie do zgłoszenia dokumentacji wykazującej istnienie wierzytelności. Zatem w przypadku, gdy nasza wierzytelność wynika z faktury, dokładnie opisujemy tę fakturę w rubryce „Dowód”, wskazujemy na istnienie wierzytelności jako „Fakt podlegający stwierdzeniu” oraz dołączamy kopię faktury do zgłoszenia wierzytelności.

W przypadku, gdy wcześniej wobec upadłego toczyło się postępowanie restrukturyzacyjne a zgłaszana wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność. W takie sytuacji wystarczy zakreślić kwadrat „TAK” w rubryce 8.1.

Zgłaszając wierzytelność pamiętaj o podpisie!

W praktyce zdarzały się przypadki, w których wierzyciele do tego stopnia koncentrowali się na skrupulatnym przygotowaniu informacji o wierzytelności, że zapominali o kwestii najważniejszej podpisie. Podpis to imię i nazwisko. Warto postarać się o to, żeby podpis był na tyle czytelny, żeby syndyk nie miał żadnych wątpliwości w momencie weryfikacji zgłoszenia wierzytelności. Przysłowiową kropką nad i będzie dostawienie pieczątki firmowej.

Stosując się do wytycznych otrzymujemy taki wzór zgłoszenia wierzytelności:

Jeżeli potrzebujesz pomocy z uzupełnieniem zgłoszenia wierzytelności, zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top