+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Jak wypełnić kartę do głosowania w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Najważniejszym momentem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest głosowanie nad układem. Głosowanie stanowi ostateczną weryfikację tego, czy proces restrukturyzacji dłużnika okazał się sukcesem czy niepowodzeniem. Nierzadko zdarza się, że wynik głosowania nie odzwierciedla stanowisk wszystkich głosujących wierzycieli. Dzieje się tak dlatego, że część oddanych głosów, jako nieważna, nie jest w ogóle brana pod uwagę. Ustawodawca nie określa w sposób wiążący jak powinna wyglądać karta do głosowania w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jedynie w ramach postępowania o zatwierdzenie układu udostępnił wzór karty do głosowania, z którego można, ale nie trzeba skorzystać. W przeciwieństwie do pozostałych rodzajów postępowań, karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu zawiera konkretne, wymienione w ustawie informacje. W tym wpisie skupię się na omówieniu sposobu wypełnienia karty do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu w ramach procedury samodzielnego zbierania głosów.

Uwagi wstępne dotyczące karty do głosowania

Większość informacji, które powinny być ujęte na karcie do głosowania, powinien uzupełnić sam dłużnik lub nadzorca układu. Skąd można wziąć te informacje? Informacje dotyczące danych identyfikacyjnych dłużnika i wierzycieli najczęściej są ujęte w rejestrach ogólnodostępnych (KRS, CEIDG, rejestr REGON). Dane niezbędne do oznaczenia wierzytelności powinny wynikać z ksiąg rachunkowych dłużnika. Wreszcie to dłużnik (we współpracy z nadzorcą układu) decyduje o wyznaczeniu dnia układowego i treści propozycji układowych (w tym o ewentualnym podziale wierzycieli na grupy). Informacje te powinny być naniesione na karty do głosowania jeszcze przed ich przedstawieniem wierzycielom.

Założenie jest proste. Wierzyciel powinien mieć jak najmniej pól do wypełnienia, żeby wyeliminować ewentualne błędy. Przy mało skomplikowanej wierzytelności, uzupełnienie karty do głosowania przez wierzyciela powinno ograniczać się do:

  1. zakreślenia odpowiedniego kwadracika z kierunkiem głosu;
  2. podpisania karty;
  3. wskazania daty oddania głosu.

Oznaczenie dłużnika i wierzyciela na karcie do głosowania

Wypełnienie pierwszych rubryk karty do głosowania nie powinno nastręczać trudności. W pierwszej kolejności wypełniamy podstawowe informacje o dłużniku. Następnie wskazujemy analogiczne informacje dotyczące konkretnego wierzyciela.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na to, że wzór karty do głosowania jest niekompletny. W rubryce B.6 w sposób niepełny przeniesiono treść przepisu. Z treści art. 213 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne wprost wynika, że imiona i nazwiska reprezentantów należy podać nie tylko wtedy, gdy wierzyciel jest spółką osobową i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz również w przypadku, gdy wierzyciel jest osobą prawną.

Problemy związane z podaniem kwoty wierzytelności

Największe problemy stwarza wypełnienie rubryk B.3 oraz od B.8 – B.10. W przypadku wierzytelności objętych układem z mocy prawa sytuacja jest prosta. W rubryce B.3 powinniśmy ująć kwotę wierzytelności wierzyciela. Analogiczną kwotę wpisujemy w rubrykę B.10. Rubryki B.8 i B.9 przekreślamy jako zbędne. Nieco bardziej skomplikowany jest sposób wypełniania tych rubryk w przypadku wierzytelności objętych układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela. Różnica dotyczy sposobu wypełniania rubryk od B.8 – B.10. W rubryce B.8 wskazujemy kwotę wierzytelności objętej układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela. W przypadku wierzytelności zabezpieczonych, sumę wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela, oznacza się wedle tej części wierzytelności, która prawdopodobnie zostanie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.

Przykładowo, jeżeli wierzyciel ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku posiada wobec dłużnika wierzytelność hipoteczną w kwocie 100.000,00 złotych zabezpieczoną na nieruchomości dłużnika o wartości 200.000,00 złotych, w rubryce B.8 wskażemy 100.000,00 złotych.

Sposób wypełnienia rubryk B.9 i B.10 zależy od autonomicznej decyzji wierzyciela. Jeżeli w naszym przykładzie ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wyrazi zgodę na objęcie wierzytelności układem, w rubryce B.10 powinien wpisać kwotę 100.000,00 złotych. W przypadku, gdy przedsiębiorca z Białegostoku takiej zgody nie wyrazi, w rubryce B.10 powinien wpisać 0,00 złotych. W takiej sytuacji, w ogóle nie będzie objęty postanowieniami układu.

Nieprawidłowo wypełniona lub podpisana karta do głosowania jest nieważna

Kartę do głosowania wypełniamy skrupulatnie. Brak nawet jednej wymaganej przez ustawę informacji skutkuje tym, że nasz głos będzie nieważny.

Co zaskakujące, najczęściej błędy dotyczą kwestii związanych z podpisaniem karty do głosowania. Podpis obejmuje czytelne imię i nazwisko. Jeżeli wierzycielem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, do karty dołącza się odpis z rejestru.

W przypadku głosowania przez pełnomocnika konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa. Najbardziej zalecane jest pełnomocnictwo szczególne, do oddania głosu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W konkretnych okolicznościach głosowanie przez pełnomocnika jest obowiązkowe (m.in. w przypadku wspólników spółki cywilnej).

W ten sposób wygląda prawidłowo uzupełniony wzór karty do głosowania:

Jeżeli potrzebujesz pomocy z przygotowaniem karty do głosowania, zapraszam do kontaktu.

Scroll to Top