+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Wniosek o upadłość konsumencką – od czego zacząć?

Na pierwszy rzut oka wniosek o upadłość konsumencką nie jest skomplikowanym pismem. Przyszły upadły ma do wypełnienia formularz wniosku, w którym musi podać informacje niezbędne dla oceny jego sytuacji osobistej i majątkowej. Jednak ograniczenie zawartości wniosku do ustawowego minimum to błąd, który na późniejszym etapie upadłości może mieć negatywne konsekwencje dla dłużnika.

W upadłości szczerość to podstawa

Składając wniosek u upadłość konsumencką, przyszły upadły dąży do oddłużenia. Aby osiągnąć ten cel, wniosek upadłościowy powinien w pełni odzwierciedlać rzeczywistą sytuację dłużnika. W tym kontekście szczególnie istotne jest szczegółowe rozpisanie składników majątku. Przy czym chodzi tu nie tylko o tak oczywiste mienie jak nieruchomości, ruchomości czy środki pieniężne, lecz również o te mniej rzucające się w oczy, jak chociażby udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Równie ważne jest przygotowanie kompletnego spisu wierzycieli. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których dłużnicy nie do końca zdają sprawę, kto aktualnie jest ich wierzycielem. W takich przypadkach dłużnik powinien wymienić we wniosku o upadłość konsumencką najbardziej prawdopodobnego z wierzycieli z konkretną kwotą wierzytelności. W uzasadnieniu wniosku należy dodatkowo wymienić podmioty, które mogły przejąć zobowiązanie pierwotnego wierzyciela. Zasada jest prosta – lepiej jest podać więcej informacji niż coś pominąć.

W przypadku, gdy okaże się, że wniosek o upadłość konsumencką jest niezgodny z prawdą lub niekompletny, postępowanie zostanie umorzone. Wyjątkowo istnieje możliwość dalszego prowadzenia upadłości w przypadku, gdy braki lub inne wadliwości wykryte w treści wniosku nie są istotne.

Wniosek o upadłość konsumencką – co w uzasadnieniu?

Jednym z najbardziej pracochłonnych elementów wniosku o upadłość konsumencką jest jego uzasadnienie. Specyfika spraw upadłościowych sprawia, że jest to zarazem najtrudniejsza część wniosku. W uzasadnieniu dłużnik musi w szczegółowy sposób przedstawić swoją historię. Zasadnicze znaczenie ma przy tym opis okoliczności, które doprowadziły do powstania stanu niewypłacalności. W przypadku, gdy bezpośrednią przyczyną zaistnienia stanu niewypłacalności lub jego pogłębienia były problemy zdrowotne dłużnika lub osób z jego najbliższego otoczenia, musi to znaleźć odzwierciedlenie w treści wniosku o upadłość konsumencką. Umiejętne uwydatnienie zaistnienia względów humanitarnych lub słuszności może mieć znaczny wpływ na dalszy tok upadłości. Przykładowo:

  1. w przypadku, gdy upadły pominął we wniosku o upadłość konsumencką kilku wierzycieli, natomiast z uzasadnienia wniosku wynika, że dłużnik jest osobą cierpiącą na poważną chorobę, najprawdopodobniej sąd nie umorzy postępowania upadłościowego;
  2. w przypadku, gdy dłużnik doprowadził do swojej upadłości w sposób celowy, lecz sąd stwierdzi, że w sprawie zaistniały względy słuszności, w dalszym ciągu będzie możliwość umorzenia zobowiązań po ustaleniu lub nawet bez ustalenia planu spłat.

Upadłość konsumencka a może układ?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie najczęściej stosowane, ale nie jedyne. W sytuacji, gdy dłużnik ma odpowiednie możliwości finansowe, w grę wchodzi zawarcie układu. Decydując się na układ można, z pominięciem procedury upadłościowej, wystąpić z wnioskiem o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. W ramach tego rodzaju postępowania istnieje możliwość osiągnięcia porozumienia z wierzycielami przy jednoczesnym braku likwidacji majątku. Dodatkową zaletą postępowania jest to, że dłużnik nie staje się wówczas upadłym. W postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli zamiast syndyka pojawia się nadzorca sądowy, którego nadzór nad dłużnikiem jest mniej uciążliwy.

Nawet jeżeli dłużnik nie zauważy możliwości zawarcia układu z wierzycielami na etapie składania wniosku o upadłość konsumencką, sąd może skierować go do tego trybu postępowania z urzędu. Aby tak się stało, wniosek musi zawierać możliwie szczegółowe informacje nie tylko o wysokości zobowiązań, lecz również o wysokości miesięcznego dochodu dłużnika.

Myślisz o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, a może rozważasz zawarcie układu? Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Scroll to Top