+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Zgłoszenie wierzytelności warszawa

zgłoszenie wierzytelności warszawa

Zgłoszenie wierzytelności Warszawa

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc wierzycielom podczas przygotowywania zgłoszeń wierzytelności. Najwięcej firm ma swoje siedziby w Warszawie i to właśnie do nich jest dedykowana usługa Zgłoszenie wierzytelności Warszawa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dokonanie zgłoszenia wierzytelności w sposób prawidłowy ma niezwykle istotne znacznie w procesie odzyskiwania długu. Skorzystanie z usługi Zgłoszenie wierzytelności Warszawa oznacza, że Nasza kancelaria przygotuje dla Ciebie poprawne pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszenie wierzytelności, które pomoże Ci odzyskać dług w możliwie najszybszym czasie.

Na czym polega zgłoszenie wierzytelności?

Upadłość to proces skomplikowany, pełen obszarów o wysokim ryzyku dla wierzycieli. Bezczynność wierzycieli w toku postępowania upadłościowego wiąże się dla nich z bardzo negatywnymi konsekwencjami, w tym nawet brakiem jakiegokolwiek zaspokojenia wierzytelności. Usługa zgłoszenie wierzytelności Warszawa dedykowana jest dla wierzycieli, których dłużnik jest w trakcie upadłości toczącej się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. 

Zgłoszenie wierzytelności jest w upadłości najistotniejszą czynnością z punktu widzenia ochrony interesu wierzyciela. Zgłoszenie wierzytelności to tak naprawdę przekazanie informacji na temat istniejącego wobec dłużnika zobowiązania. Wymogi formalne stawiane zgłoszeniu wierzytelności sprawiają, że wierzyciele robią to nieskutecznie. W ramach usługi zgłoszenie wierzytelności Warszawa nie ograniczamy się jedynie do przygotowania zgłoszenia, lecz dbamy również o to, by wierzytelność znalazła się na liście wierzytelności (lub w projekcie planu spłat).

Zgłoszenie wierzytelności poprzedzamy szczegółową analizą statusu prawnego wierzytelności. Następnie w formalny sposób zgłaszamy wierzytelność syndykowi. Kolejnym krokiem jest reprezentacja wierzyciela w ewentualnym procesie weryfikacji, czy wierzytelność została uwzględniona w odpowiedniej wysokości.

W procesie zgłoszenia wierzytelności najistotniejszy jest czas. Przy braku terminowego zgłoszenia wierzytelności wierzyciel naraża się na dodatkowe koszty lub nawet na brak zaspokojenia zobowiązania w jakiejkolwiek wysokości. Dlatego tak istotne jest, żeby zgłosić się do nas niezwłocznie po powzięciu informacji o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Usługa zgłoszenie wierzytelności Warszawa zapewnia wierzycielowi efektywną partycypację w procesie upadłości dłużnika. Sporządzając zgłoszenie dbamy o to, żeby nie tylko spełniało wymogi formalne przewidziane w ustawie, lecz również nie wiązało się z jakimkolwiek ryzykiem w postaci braku uwzględnienia wierzytelności. W tym celu m.in. do zgłoszenia dołączamy dokumentację dotyczącą wierzytelności, szczegółowe wyliczenia odnośnie zgłaszanej kwoty zobowiązania oraz uzasadnienie odnośnie przyporządkowania wierzytelności do konkretnej kategorii zaspokojenia.

Zgłoszenie wierzytelności Warszawa – dlaczego warto nas wybrać?

Zasady prawa upadłościowego są proste. Jeżeli wierzyciel chce brać udział w postępowaniu upadłościowym swojego dłużnika, musi zgłosić wierzytelność. Wyjątkowo wierzyciele zabezpieczeni (m.in. w formie hipoteki, zastawu) oraz posiadający należności ze stosunku pracy nie muszą w sposób formalny zgłaszać wierzytelności. Wychodzi się z założenia, że syndyk powinien je uwzględnić z urzędu. Nasze doświadczenie podpowiada nam jednak, że zgłosić wierzytelność należy w każdym przypadku.

W ramach usługi zgłoszenie wierzytelności Warszawa zapewniamy:

  • zgodne z wymogami formalnymi, kompletne zgłoszenie wierzytelności – przykładamy szczególną uwagę, żeby do zgłoszenia dołączyć niezbędne do wykazania zobowiązania dokumenty
  • ograniczenie kosztów – brak terminowego i skutecznego zgłoszenia wierzytelności skutkuje koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów
  • bieżący monitoring sprawy – zakres usługi zgłoszenie wierzytelności Warszawa nie ogranicza się jedynie do zgłoszenia wierzytelności, lecz obejmuje również dalszy monitoring sprawy. Sprawdzamy, czy zgłoszona wierzytelność została uwzględniona przez syndyka albo sędziego-komisarza. W zależności od trybu postępowania składamy sprzeciw co do pominięcia wierzytelności na liście albo składamy zastrzeżenia co do projektu planu spłat
  • podjęcie wszelkich czynności w celu odzyskania długu – koncentrujemy się na odzyskaniu długu, wykorzystując wszelkie instrumenty prawa upadłościowego

Zgłoszenie wierzytelności Warszawa – co można zgłosić?

Zgłoszeniu podlega każda wierzytelność. Wyjątkowo nie trzeba zgłaszać wierzytelności ze stosunku pracy oraz tych zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika. Jednakże my rekomendujemy zgłoszenie wierzytelności w każdym przypadku. Nikt nie da nam gwarancji, że syndyk ustali przysługującą nam wierzytelność w odpowiedni sposób. Nawet zakładając, że organ prawidłowo ustali wysokość wierzytelności, w dalszym ciągu pozostaje do ustalenia szereg dodatkowych informacji, wśród których najistotniejsza jest kategoria zaspokojenia. Aktywność wierzyciela w sposób znaczący zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania długu. W ramach usługi zgłoszenie wierzytelności Warszawa weryfikujemy na miejscu, czy zgłoszona przez nas wierzytelność została uwzględniona. W zależności od potrzeb, zaskarżamy listę wierzytelności albo kwestionujemy stanowisko syndyka.

Zgłoszeniu podlegają wierzytelności pieniężne, jak i niepieniężne. W tym ostatnim przypadku szczególnie istotne jest prawidłowe określenie wysokości wierzytelności.

Co do wierzytelności pieniężnych, zgłoszeniu podlegają wierzytelności oczywiste (należności objęte fakturami VAT) oraz wierzytelności mniej oczywiste (jak m.in. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z maszyny).

W ramach usługi zgłoszenie wierzytelności Warszawa pomagamy w przygotowaniu zgłoszenia wierzytelności z tytułu udziału w majątku wspólnym małżonka. W przypadku upadłości jednego z małżonków pozostających w ustroju wspólności, cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości i podlega likwidacji. Dlatego tak ważne jest, żeby małżonek niebędący w trakcie upadłości, w sposób prawidłowy zgłosił swoją wierzytelność. W przeciwnym razie naraża się na brak jakiegokolwiek zaspokojenia z tego tytułu.

Zgłoszenie wierzytelności Warszawa – krok po kroku

Zazwyczaj wierzyciel czerpie wiedzę o upadłości swojego dłużnika z zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości rozsyłanego przez syndyka. Z perspektywy wierzyciela szczególnie istotny jest czas reakcji. Wierzyciel powinien bowiem zgłosić swoją wierzytelność w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W praktyce może więc okazać się, że wierzyciel ma na zgłoszenie wierzytelności mniej niż 30 dni. Trudność zgłoszeń wierzytelności przejawia się więc nie tylko w specyficznym sposobie dochodzenia roszczeń, lecz również w czasowym ograniczeniu ich dochodzenia.

Usługa zgłoszenie wierzytelności Warszawa w modelowym ujęciu wygląda w następujący sposób:

  1. Analiza statusu prawnego wierzytelności – przeprowadzamy dogłębną analizę przysługującej wierzycielowi wierzytelności, ustalamy jej dokładną wartość, przyporządkowujemy do konkretnej kategorii zaspokojenia
  2. Zgłoszenie wierzytelności – przygotowujemy a następnie składamy w biurze syndyka kompletne zgłoszenie wierzytelności
  3. Monitoring sprawy – przeglądamy akta sprawy w Warszawie, na bieżąco monitorujemy stan sprawy telefonicznie, dbając by wierzytelność została w sposób formalny uwzględniona w zgłoszony sposób
  4. Zaskarżanie sposobu uwzględnienia wierzytelności – w zależności od okoliczności sprawy i decyzji syndyka, zaskarżamy sporządzoną przez niego listę wierzytelności lub składamy zastrzeżenia do sporządzonego przez niego projektu planu spłaty

Z naszego doświadczenia wynika, że profesjonalna obsługa na etapie zgłoszeń wierzytelności wiąże się z uzyskaniem przez wierzycieli wyższego stopnia zaspokojenia. Dlatego, jeżeli potrzebujesz wsparcia na tym etapie postępowania, zapraszamy do kontaktu.

Może Cię również zainteresować:

Scroll to Top