+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Plan spłaty – przez jaki okres będę musiał spłacać wierzycieli?

Plan spłaty wyznacza zakres i czas zaspokajania zobowiązań przez upadłego, których nie udało się zaspokoić w fazie likwidacyjnej upadłości. W zamian za realizację planu spłaty, zobowiązania nieobjęte planem zostaną umorzone. Dlaczego w ogóle upadli mogą liczyć na umorzenie zobowiązań? Ustawodawca przyjął, że jest to mechanizm pożądany. Utrzymywanie osób niewypłacalnych w stanie ciągłego zadłużenia nie gwarantuje bowiem bezpieczeństwa prawnego ogółu społeczeństwa. Osoba niewypłacalna, nie mogąc poradzić sobie z problemami, zaciąga kolejne zobowiązania, unika postępowania egzekucyjnego, ukrywa majątek. Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji upadły uzyska czystą kartę. Z drugiej strony istnieją sytuacje, w których zobowiązania upadłych są umarzane bez jakiegokolwiek planu spłaty. Poniżej przedstawię jak wyglądają zasady ustalania planu spłaty w uproszczonej upadłości konsumenckiej.

Co zawiera plan spłaty?

Plan spłaty stanowi podsumowanie całego postępowania upadłościowego. Plan obejmuje wierzycieli, którzy skutecznie zgłosili swoje wierzytelności, które następnie uzna syndyk. Jeżeli wierzyciela nie ma w planie spłaty oznacza to tyle, że nie będzie uczestniczył w spłatach. Plan zawiera informację o podziale funduszów masy upadłości, jeżeli syndyk zgromadził takie środki w postępowaniu. W planie spłaty wskazuje się, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Wreszcie najważniejszym punktem planu jest określenie zakresu i okresu, w jakim upadły ma spłacać swoje zobowiązania. Do tego dochodzi wskazanie, jaka część jego zobowiązań zostanie umorzona w wyniku wykonania planu.

Zasady ogólne ustalania planu spłaty

Standardowo upadły spłaca wierzycieli przez okres nie dłuższy niż trzydzieści sześć miesięcy. Jeżeli sąd uzna, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, okres ten nie może być krótszy od trzydziestu sześciu miesięcy i dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące. Konkretną długość planu spłaty ustali ostatecznie sąd, opierając się na rekomendacji syndyka. Jakie czynniki mają wpływ na długość planu spłaty? Przede wszystkim możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, ich potrzeby mieszkaniowe. Niebagatelne znaczenie mają wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzycieli.

Do tego dochodzą trzy zasady interpretacyjne, które w niektórych przypadkach umożliwiają skrócenie okresu spłat nawet do miesiąca. Dwie pierwsze zasady wiążą się ze stopniem zaspokojenia wierzycieli. Jeżeli upadły spłaci wierzycieli co najmniej w 50%, plan spłaty nie może być dłuższy niż dwa lata. Z kolei, jeżeli stopień zaspokojenia wierzycieli wynosi co najmniej 70%, plan spłaty nie może być dłuższy niż jeden rok. Trzecia zasada dotyczy długości trwania postępowania upadłościowego. Przyjmuje się, że modelowa upadłość konsumencka powinna trwać 6 miesięcy. Jeżeli postępowanie trwa dłużej niż 6 miesięcy, to ten nadprogramowy okres zalicza się na poczet planu spłat. To właśnie w tej sytuacji, gdy upadłość ciągnie się latami, na koniec może okazać się, że jedynym rozwiązaniem jest ustalenie wobec upadłego symbolicznej spłaty wierzycieli przez okres jednego miesiąca.

Nie zawsze upadły otrzyma plan spłat

Postępowanie upadłościowe nie zawszy kończy się ustaleniem planu spłat. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, odmówi ustalenia planu spłat. Podobnie postąpi w przypadku, gdy upadły w ciągu dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką, otrzymał już umorzenie zobowiązań w poprzednio prowadzonym wobec niego postępowaniu upadłościowym. Wyjątkowo sąd ustali plan spłat nawet w takich przypadkach, gdy wobec upadłego zachodzą względu słuszności lub humanitarne.

Z drugiej strony, istnieją przypadki, w których upadły nie jest w stanie spłacać swoich wierzycieli w jakimkolwiek stopniu. Wówczas sąd również nie ustala planu spłat, lecz od razu umarza zobowiązania upadłego.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

Scroll to Top