+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i jakie ma kompetencje?

Prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wymaga nie tylko doświadczenia, doskonałej znajomości przepisów, lecz również wiedzy z zakresu finansów. Z tej przyczyny sprawowanie funkcji syndyka, zarządcy i nadzorcy powierzono podmiotom, legitymującym się licencją doradcy restrukturyzacyjnego potwierdzającą te kwalifikacje. W postępowaniu upadłościowym dobry doradca restrukturyzacyjny może skrócić czas trwania procesu, co przełoży się wyższy stopień zaspokojenia wierzycieli. W restrukturyzacji doradca restrukturyzacyjny pomaga w przygotowaniu całego procesu naprawczego. Rola doradcy restrukturyzacyjnego nie ogranicza się jednak jedynie do pełnienia funkcji syndyka, nadzorcy czy zarządcy.

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego trzeba spełnić szereg wymogów. Przyszły doradca restrukturyzacyjny musi:

  1. mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA;
  2. znać język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
  3. mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. posiadać wyższe wykształcenie (tytuł magistra lub równorzędny);
  5. posiadać nieposzlakowaną opinię
  6. mieć odpowiednie doświadczenie – w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję kandydat na doradcę przez co najmniej 3 lata zarządzał majątkiem upadłego lub przedsiębiorstwem.

Ponadto kandydat na doradcę restrukturyzacyjnego nie może być:

  1. karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  2. podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Dodatkowo przyszły doradca restrukturyzacyjny musi złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Aktualnie licencję posiada około 1500 doradców restrukturyzacyjnych. Doradcę restrukturyzacyjnego można znaleźć na liście doradców restrukturyzacyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Do jakich czynności uprawnia licencja doradcy restrukturyzacyjnego?

Przede wszystkim licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz nadzorcy/zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Dodatkowo licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego w tych postępowaniach oraz funkcję zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy.

Zakres czynności doradcy restrukturyzacyjnego nie ogranicza się jednak wyłącznie do piastowania funkcji w postępowaniach insolwencyjnych. Spektrum działania doradcy obejmuje również czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, do których zalicza się w szczególności udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Doradca restrukturyzacyjny pomaga niewypłacalnej firmie lub konsumentowi na przedpolu upadłości lub restrukturyzacji. Przykładowo sporządza wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek restrukturyzacyjny. Wreszcie działalność doradcy może polegać na bieżącej obsłudze firmy w restrukturyzacji lub w upadłości.

Nie w każdym przypadku mamy wpływ na to, kto będzie pełnił funkcję syndyka/zarządcy/nadzorcy

W upadłości dłużnik ani wierzyciel nie mają wpływu na wybór konkretnego doradcy restrukturyzacyjnego do pełnienia funkcji syndyka. Wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji syndyka należy do kompetencji sądu. We wniosku o ogłoszenie upadłości istnieje możliwość wskazania konkretnego doradcy restrukturyzacyjnego, natomiast nie jest to dla sądu wiążące.

W restrukturyzacji możliwość wyboru wnioskowanej osoby do pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego zależy od rodzaju postępowania. Specyfika postępowania o zatwierdzenie układu oraz uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przejawia się w tym, że to dłużnik decyduje, kto będzie pełnił funkcję nadzorcy układu. W pozostałych postępowaniach powołanie do pełnienia funkcji nadzorcy/zarządcy należy do kompetencji sądu, z pewnym zastrzeżeniem. Sąd powołuje wskazaną przez dłużnika osobę w przypadku, gdy kandydatura uzyskała poparcie wierzyciela lub wierzycieli dysponujących łącznie więcej niż 30% łącznej sumy wierzytelności. Wyjątkowo sąd może odmówić, jeżeli jest oczywiste, że taka wnioskowany doradca restrukturyzacyjny nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Doświadczony doradca restrukturyzacyjny – klucz do udanej restrukturyzacji

W przeciwieństwie do upadłości, w restrukturyzacji dłużnik ma wpływ na to, kto będzie pełnił funkcję nadzorcy lub zarządcy. Doświadczony doradca restrukturyzacyjny poprowadzi dłużnika przez cały proces restrukturyzacji. W pierwszej kolejności przygotuje wniosek restrukturyzacyjny. Następnie już jako organ w odpowiedni sposób przygotuje i wdroży plan restrukturyzacyjny. Na końcowym etapie postępowania wesprze dłużnika w osiągnięciu porozumienia z wierzycielami. Restrukturyzacja to proces skomplikowany i długotrwały. Dlatego tym bardziej warto nawiązać współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym, który ma odpowiednie kompetencje i zna branżę, w której funkcjonuje dłużnik.

Jeżeli rozważasz wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego i szukasz doradcy restrukturyzacyjnego, zapraszam do kontaktu.

Scroll to Top