+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Wierzyciel w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla dłużnika. Otwarcie uproszczonej restrukturyzacji następuje automatycznie bez jakiejkolwiek ingerencji sądu. Dłużnik natychmiast otrzymuje ochronę przed egzekucją i czynnościami windykacyjnymi. Brak kontroli sądu na początkowym etapie postępowania powoduje, że nawet podmioty nienadające się do restrukturyzacji korzystają z tego modelu postępowania. Właśnie w takich sytuacjach szczególnie istotna jest rola wierzycieli, których działania mogą znacząco ograniczyć szeroki zakres ochrony wynikający z otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Poniżej pokażę, co może zrobić wierzyciel, żeby w najbardziej właściwy sposób zabezpieczyć swój interes w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Skąd wierzyciel dowie się o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika?

Datą otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest dzień ukazania się obwieszczenia o tym fakcie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Trudno jednak przypuszczać, żeby wierzyciel czerpał informacje o kondycji finansowej swoich kontrahentów z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Dlatego zazwyczaj wierzyciel dowie się o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika z informacji rozsyłanej przez nadzorcę układu. Wraz z ogólną informacją o otwarciu, przebiegu i skutkach uproszczonej restrukturyzacji, wierzyciel otrzyma propozycje układowe oraz kartę do głosowania. Wyjątkowo wierzyciel może dowiedzieć się o toczącym się wobec dłużnika postępowaniu wcześniej, od samego dłużnika. Najczęściej jednak dłużnicy ograniczają krąg podmiotów wtajemniczonych w przyszły proces restrukturyzacji, obawiając się agresywnych działań wierzycieli na jego przedpolu.

Jak wierzyciel ma zdobyć cenne informacje o dłużniku?

Pakiet informacyjny ograniczony do propozycji układowych i karty do głosowania nie stanowi wystarczającej podstawy do dokonania rzetelnej oceny warunków układu zaproponowanych przez dłużnika. Jak zdobyć inne informacje dotyczące przedsiębiorstwa dłużnika? Obowiązek informacyjny ciąży na nadzorcy układu, który powinien udostępnić zainteresowanemu wierzycielowi informacje o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu. W praktyce wierzyciel może domagać się przekazania planu restrukturyzacyjnego oraz innych istotnych elementów przyszłego sprawozdania takich jak wykaz majątku czy bilans. Jeżeli nadzorca układu nie przygotował jeszcze tych dokumentów, powinien przekazać wymagane informacje w innej formie.

Atrakcyjność uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego można zmniejszyć

Atrakcyjność uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wynika z jego automatyzmu. Wraz z otwarciem uproszczonej restrukturyzacji postępowania egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika ulegają zawieszeniu. Wszczęcie nowych egzekucji jest niedopuszczalne. Dłużnik nie musi spłacać zobowiązań układowych. Pojawiają się znaczne ograniczenia w dokonywaniu potrąceń oraz wypowiedzenia niektórych umów (m.in. kredytu, leasingu).

Natomiast nie zawsze te skutki będą utrzymywać się przez cały czas trwania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzyciel może złożyć wniosek o uchylenie skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji. Żeby wniosek był skuteczny wierzyciel musi wykazać zaistnienie przesłanki w postaci pokrzywdzenia wierzycieli. Przykładowo pokrzywdzenie wierzycieli będzie wynikiem otwierania przez dłużnika kolejnych postępowań restrukturyzacyjnych. Chodzi o sytuację, w której dłużnik nie dąży do przeprowadzenia faktycznej restrukturyzacji a szuka jedynie ochrony przed egzekucją.

Przed złożeniem wniosku o uchylenie skutków obwieszczenia warto szczegółowo przeanalizować zawartość samego obwieszczenia. Obwieszczenie musi zawierać konkretne, przewidziane w ustawie informacje. Brak niektórych czy nawet jednej z nich uniemożliwia skuteczne otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W takiej sytuacji składanie wniosku jest zbędne, skutki związane z obwieszczeniem, w tym brak możliwości prowadzenia egzekucji, w ogóle nie występują.

Skuteczne głosowanie przez wierzyciela w uproszczonej restrukturyzacji

Karta do głosowania przekazana przez nadzorcę układu zawiera m.in. wskazanie wysokości wierzytelności głosującego wierzyciela (rubryka B.3). Jeżeli w naszej ocenie wysokość jest nieprawidłowa, powinniśmy jak najszybciej wysłać pismo z prawidłowym saldem do nadzorcy układu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że spis wierzytelności nie będzie odzwierciedlał rzeczywistej wysokości zadłużenia dłużnika. Nie reagując na tę kwestię wierzyciel obniża swoją siłę głosu. Głosuje bowiem z kwotą wynikającą ze spisu wierzytelności, przeniesioną automatycznie na kartę do głosowania.

Kolejną kwestią związaną z głosowaniem nad układem jest zawartość karty do głosowania. Karta do głosowania musi zawierać konkretne informacje. Brak ujęcia w karcie m.in. numeru identyfikacyjnego wierzyciela, oznaczenia jego reprezentantów (w przypadku spółek prawa handlowego) skutkuje jej nieważnością.

Wreszcie wierzyciel powinien w prawidłowy sposób wypełnić kartę do głosowania.

Środki zaskarżenia w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Na etapie przedsądowym wierzyciel może złożyć nadzorcy układu pisemne zastrzeżenia, które powinny być wzięte pod uwagę przy sporządzeniu sprawozdania. Nadzorca układu nie ma ustawowego obowiązku ustosunkowania się do zarzutów. Natomiast jeżeli zastrzeżenia dotyczą kwestii istotnych, mających wpływ na przyjęcie układu, jego zatwierdzenie, powinien się do nich odnieść. W przeciwnym razie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że sąd nie zatwierdzi układu.

Jeżeli sąd wyda postanowienie o zatwierdzenie układu przyjętego w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wierzyciel może je zaskarżyć w drodze zażalenia. W tym kontekście warto zauważyć, że termin na zaskarżenie (2 tygodnie) biegnie dla wierzyciela od chwili ukazania się obwieszczenia o fakcie zatwierdzenia układu.

Potrzebujesz pomocy w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Scroll to Top