+48 607 777 130

biuro@rejewscy.pl

Przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem to kluczowy etap każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Przyjęcie układu stanowi zwieńczenie całego procesu naprawy przedsiębiorstwa. Realizacja planu restrukturyzacyjnego jest oczywiście bardzo ważna, natomiast znacznie istotniejsze jest przekonanie wierzycieli do wizji restrukturyzacji oraz do zaakceptowania warunków restrukturyzacji zobowiązań. Warunki przyjęcia układu prezentują się odmiennie w zależności od poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Przykładowo znacznie łatwiej jest przyjąć układ w postępowaniu sanacyjnym niż postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Przyjęcie układu na zgromadzeniu wierzycieli – uwagi wstępne

W ramach przyspieszonego postępowania układowego, postępowania sanacyjnego i układowego przyjęcie układu odbywa się na zgromadzeniu wierzycieli. Kto jest uprawniony do głosowania nad układem? Przede wszystkim wierzyciele ujęci w spisie wierzytelności, którzy są objęci układem. Aby przyjąć układ w zgromadzeniu wierzycieli musi brać udział co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych go głosowania nad układem. Co ciekawe, w niektórych przypadkach brak doręczenia zawiadomień nawet znacznej części wierzycieli o zgromadzeniu nie stanowi przeszkody do przyjęcia układu. Jest tak w przypadku, gdy problem braku doręczenia dotyczy nawet połowy wierzycieli, których wierzytelności nie przekraczają jednej trzeciej ogólnej sumy wierzytelności. Wyjątkowo, gdyby z okoliczności sprawy wynikało, że ci wierzyciele mogliby zmienić wynik głosowania, sędzia-komisarza zarządza przerwę w zgromadzeniu w celu ponownego doręczenia im zawiadomień.

Zasadą jest, że głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie. Wierzyciel, który stawi się na zgromadzeniu osobiście, może oddać głos ustnie do protokołu. Głosowanie przeprowadza, w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, nadzorca lub zarządca pod nadzorem sędziego-komisarza. Wierzyciel głosuje za układem lub przeciwko układowi, nie ma możliwości wstrzymania się od głosu. W tej ostatniej sytuacji wierzyciela uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu.

Wyjątkowo sędzia-komisarz może zmienić sposób przeprowadzenia głosowania, w tym nawet odstąpić od przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy dłużnik ma znaczną liczbę wierzycieli (np. kilka tysięcy).

Warunki przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli

Przyjęcie układu następuje w sytuacji, gdy za układem opowie się większość głosujących wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Do przyjęcia układu dłużnik musi zatem zgromadzić dwie większości: osobową i kapitałową. W przypadku, gdy dłużnik wyodrębnił grupy wierzycieli, uchwała zgromadzenia o przyjęciu układu zapada, gdy dłużnik uzyska stosowne większości w każdej z grup. Wyjątkowo, układ może zostać przyjęty nawet przy braku osiągnięcia wymaganych większości w niektórych grupach. W takim przypadku za układem muszą jednak zagłosować wierzyciele posiadający co najmniej dwie trzecie wierzytelności przysługujących wierzycielom głosującym. Dodatkowo propozycje układowe muszą zapewniać wierzycielom przeciwnym układowi korzystniejsze warunki zaspokojenia niż w przypadku upadłości.

Warunki przyjęcia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu

W postępowaniu o zatwierdzenie układu przyjąć układ jest znacznie trudniej. Aby przyjąć układ dłużnik musi osiągnąć analogiczne większości jak na zgromadzeniu wierzycieli, jednak odnośnikiem są nie wierzyciele głosujący, lecz wierzyciele uprawnieni do głosowania. To zasadnicza różnica. W praktyce może okazać się, że w ramach postępowania wszyscy wierzyciele zagłosowali za układem, natomiast stosowne większości nie zostały osiągnięte.

Przyjęcie układu nie kończy postępowania restrukturyzacyjnego

Sędzia-komisarza stwierdza przyjęcie układu postanowieniem (W postępowaniu o zatwierdzenie układu robi to nadzorca układu). Jednak ta czynność nie kończy postępowania restrukturyzacyjnego. Następnym etapem jest zatwierdzenie układu. Rozważając zasadność zatwierdzenia przyjętego układu, sąd restrukturyzacyjny bada nie tylko to, czy wynik głosowania jest prawidłowy, lecz również inne okoliczności, takie jak zgodność przyjętego układu z prawem czy pokrzywdzenie wierzycieli. Z tych przyczyn przyjęcie układu nawet zdecydowaną większością głosów (osobową i kapitałową) nie wiąże się z automatycznym zatwierdzeniem układu. W niektórych sprawach dopiero na samym końcu postępowania okaże się, że z uwagi na popełnione wcześniej błędy, przyjęty układ nie będzie zatwierdzony.

Oferujemy pomoc prawną w toku całego postępowania restrukturyzacyjnego. Sprawdź naszą ofertę.

Scroll to Top